MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ v čase pandémie

MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ

Zostavené v čase pandémie koronavírusu
máj 2020
Imprimatur:
Mons. Stanislav Stolárik,
rožňavský biskup
Rožňava 16.4. 2020
Č. 170/2020

SLOVO NA ÚVOD
Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,
máj je oddávna mesiacom, v ktorom si osobitne uctievame našu drahú Mamu Pannu Máriu. Zvlášť možno skôr narodení si dobre pamätajú na tradíciu májových pobožností, modlitby Loretánskych litánií, v ktorých sme vyspievali Panne Márii tituly, ktoré jej dala Cirkev a ktoré vystihujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, ale zvlášť jej materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna, ktorý nám vo veľkonočnom tajomstve nemohol dať viac, keď nám dal seba samého, svoj vlastný život, získal nám vykúpenie.
Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Ale i prosíme. Veľmi potrebujeme Božiu pomoc, pomoc a ochranu Panny Márie, sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých. Tento rok budeme prežívať aj mesiac máj veľmi zvláštne, úplne netradične. Izolovaní kvôli pandémii koronavírusu. Nebudeme sa môcť stretávať na májových pobožnostiach v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne.
Práve k takémuto zjednoteniu vás všetkých pozývam v tejto zvláštnej dobe, v tejto ťažkej skúške, ktorú prežívame. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale zvlášť dušu. Koronavírus pominie. Veríme, že náš dobrý Pán nám pomôže, že nám pomôže Mária, pomôže nám nebo. Preto budeme aj vopred ďakovať. Ale hrozba rôznych vírusov nebude „zažehnaná“ ani v budúcnosti. Budú v živote ešte mnohé nástrahy, ktoré budú číhať na život tela, ale aj duše! Preto pobožnosť, ktorú sa budeme modliť v máji v duchovnom zjednotení, chceme sa modliť aj v budúcich rokoch v máji a veríme, že nielen v rodinách, ale aj vo farských spoločenstvách, v našich kostoloch.

V máji je viac mariánskych sviatkov. Je spomienka Panny Márie Fatimskej, Panny Márie Pomocnice kresťanov, Matky všetkých národov, Panny Márie Loretskej. Budeme sláviť aj sté výročie narodenia veľkého mariánskeho ctiteľa Panny Márie sv. Jána Pavla II., a, samozrejme, pokračovať v radostnom slávení sviatkov nášho vykúpenia – Veľkej noci. Mesiac máj zavŕšime slávnosťou Turíc. Aj tento rok môže byť mesiac máj veľmi bohatý na duchovné dary, na radosť, aj napriek skúškam, ktoré prežívame.
Predkladám vám štruktúru modlitby mariánskej pobožnosti na máj. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Ak by sa niekomu zdalo, že je to príliš ľudové, môže sa započúvať, či začítať do slov Svätého Otca Františka, ktorý v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit hovorí o mladých ako o „mladých s koreňmi“ a tejto téme venuje celú 6. kapitolu. „…nie je možné rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám pomáhajú stáť pevne na nohách…“ (CHV 6, 179) Jedným z týchto koreňov sú aj mariánske pobožnosti. Nedávajme bokom tento poklad, ktorý si naši predkovia tak chránili a strážili.
Všetkých vás pozývam k tejto spoločnej modlitbe každý večer o 19,30. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý je svedkom vďaky Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie. Jej obraz zjednocuje všetky farnosti, rodiny, spoločenstvá v diecéze od 13. septembra 2018, keď bol odovzdaný všetkým kňazom, aby ho odniesli do svojich farností. Odvtedy ho získalo už mnoho ľudí do svojich príbytkov. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi. Ona nás na tejto ceste ochráni, Ona nás dovedie k Ježišovi. V Rožňave budem zjednotený s tými, ktorí sa pridajú. Myslieť budem však na všetkých, zvlášť na tých, ktorým sa ešte nepodarilo zo svojho hrobu hriechu odvaliť stále ťažký kameň, aby mohla vojsť do ich duší milosť vykúpenia.
Na všetky kroky vášho života s Máriou vám veľmi rád žehnám
Váš otec biskup
 Mons. Stanislav Stolárik

PRIEBEH DENNEJ POBOŽNOSTI
v prvú sobotu a 13. mája – modlitba fatimskej soboty
(brožúrka Pobožnosti fatimských sobôt)
MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA
Po každom desiatku po modlitbe Sláva Otcu… sa pomodliť:
Modlitba z Fatimy
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Modlitba Matky všetkých národov
Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen.
RADOSTNÝ RUŽENEC (modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.
Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

RUŽENEC SVETLA (modlí sa vo štvrtok)
Prosby k preddesiatkom
a) Ktorý nech je svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
BOLESTNÝ RUŽENEC (modlí sa v utorok a v piatok)
Prosby k preddesiatkom
a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC (modlí sa v stredu a v nedeľu)
Prosby k preddesiatkom
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
K svätému Michalovi, archanjelovi
Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
K sv. Jozefovi
Svätý Jozef, ktorý si naším duchovným otcom, zhliadni láskyplne na nás. Nauč nás žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre nás trvalý vzrast v láske. Vypros pre nás tú otvorenosť ducha, ktorá krášlila teba a svojou rukou nás veď k veľkému dňu nášho života – k nášmu vstupu do neba. Amen.

LORETÁNSKE LITÁNIE
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, Rožňavská Panna Mária.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, ty vieš, čo potrebujeme. Prosíme, zastaň sa nás u svojho Syna v tejto chvíli a zachráň nás tak, ako si zachránila ľudí v našej diecéze aj v minulosti. Sme si istí, že sa o nás postaráš.

Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava. Nech aj táto skúška nás posilní v dôvere, aby sme vždy konali podľa slov tvojho Syna, a tak ťa verne nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

PROSBY K FATIMSKEJ PANNE MÁRII
Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu
našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi
a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva
nacizmu, komunizmu a terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie
mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu
tvojho božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.
Fatimská Panna Mária, zachráň nás pred každým vírusom,
ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Panna Mária, Matka Božia, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prijmi ma pod svoju materinskú ochranu! Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať pokušenia, ktoré ma zvádzajú k zlému, aby som si zachoval(a) čistotu tela i duše. Tvoje nepoškvrnené Srdce nech je mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu.
Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie hriechov proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
V spojení s tebou chcem žiť v dokonalej oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.
Modlitba za diecézu a za otca biskupa
Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svätom ako partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Kristovu Cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna sv. Jána Nepomuckého ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme skrze tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme.
Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Na úmysel, ktorý určil náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik:
Otče náš … Zdravas’, Mária … Sláva Otcu … Pod tvoju ochranu…
Sv. Ján Nepomucký, oroduj za nás.
Sv. Neit, oroduj za nás.
Sv. Jozef, oroduj za nás.
Sv. Ján Pavol II., oroduj za nás.
Sv. Michal archanjel, oroduj za nás.
Bl. Zdenka, oroduj za nás.
Rožňavská Panna Mária, oroduj za nás.
Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysly
Otče náš … Zdravas’, Mária … Sláva Otcu …
Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža M., svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
V modlitbe s vami všetkými zjednotený vám žehnám
v mene  Otca i  Syna i  Ducha Svätého.
 Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

OBRAZ ROŽŇAVSKEJ PANNY MÁRIE A MOROVÝ STĹP
Posledná fáza stavovských nepokojov – protihabsburských povstaní – spôsobila v každom meste hospodárske, vojenské škody a straty na životoch. Tak tomu bolo aj v Rožňave, kde bolo obyvateľstvo zdecimované morom, ktoré postihlo mesto od mája až do polovice augusta roku 1710, keď zomrelo až 2025 obyvateľov mesta.
Spomienkou na morovú epidémiu je kamenný (pieskovcový) stĺp pred Biskupskou rezidenciou, vo vrchole ktorého je umiestnená plastika Panny Márie Immaculaty stojacej na zemeguli, pričom nohou zašľapuje hada.
Panna Mária je zobrazená v barokovej póze, s rozpustenými vlasmi, s rukami zopnutými v modlitbe a so zlatou svätožiarou s dvanástimi hviezdami (stĺp nie je pôvodný).
K morovej epidémii sa viaže aj votívny obraz typu Mariahilf – Madony s dieťaťom s rozmermi 155×76 cm, ktorý bol pôvodne umiestnený v Rožňavskej katedrále v prvej polovici 20. st., v Bakóczovej, alebo tiež Zimnej kaplnke katedrály. Obraz je dielom neznámeho autora z obdobia okolo r. 1700 namaľovaný podľa rímskej Salus Populi Romani.
V čase morovej epidémie, podľa vzoru stredovekých procesií nariadených sv. Gregorom Veľkým, prostredníctvom tohto obrazu vyprosovali jezuitskí pátri ochranu Rožňavčanov pred nákazou „čiernej smrti“. Jezuiti takto vyprosili v modlitbových procesiách zastavenie moru v meste v uvedenom roku. Aj preto sa chceme pred týmto obrazom s dôverou modliť a s láskou oslovovať Madonu s dieťaťom: Rožňavská Panna Mária, naša Mať dobrotivá, Záchrana nášho ľudu.

Modlitby Svätého Otca Františka na mesiac máj (2020)
Prvá modlitba:
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
Druhá modlitba:
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.
Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.
Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj.

Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.
Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.
Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.
Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.
Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.
Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.
Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.