Novinky

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM

1. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami. Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu. Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených. Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu. Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

2. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.

3. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývam všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine. V tejto súvislosti vrelo odporúčam Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a modlitbu za diecézu a diecézneho biskupa (na konci textu inštrukcií).

4. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
Svätý Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou
i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnám vám Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA ROŽŇAVSKEJ PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská, s obnovenou vďačnosťou

za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých

generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela

Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu,

sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil.

Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zasväcujúci úkon, ktorý dnes

konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam a že ti nie je cudzie nič

z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinúť tvojmu

blaživému pohľadu a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

Opatruj náš život vo svojom náručí: žehnaj a posilňuj každú túžbu po

dobre, oživuj a sýť vieru, dodávaj silu a svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj

lásku, veď nás všetkých po ceste svätosti. Nauč nás svojej prednostnej

láske voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, voči

hriešnikom a v srdci zblúdeným, zhromaždi všetkých pod svoju ochranu

a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi.

Amen. Podľa modlitby pápeža Františka, Vatikán, Námestie sv. Petra,

 

13. októbra 2013 Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup Rožňava, 17. júla 2017 (prot. č. 643)

Svätá spoveď pred Vianocami 2019

Svätá spoveď pred Vianocami 2019

20.12.2019, piatok
Bacúch – 16,30 – 17,30 hod.
Beňuš – Braväcovo 18,00 – 19,00 hod.

21.12.2019, sobota
Polomka – 9,00 – 11,30 hod.
Pohorelá – 14,00 – 16,30 hod.

22.12.2019, nedeľa
Heľpa 13,30 – 16,00 hod.

23. 12. 2019, pondelok
Závadka nad Hronom, 16,30 – 18,00 hod.

List od p. Riapoša – pomoc pre farára Gnipa

Od dnes je aktívny bankový účet zasielam jeho číslo kde môže ktokoľvek zaslať dobrovoľný príspevok na základe požiadavky a dohody so Starostom budem na účet dozerať a spravovať ho o príspevkoch a úhradách Vás budem informovať na mesačnej báze. Budúci týždeň nás čaká úhrada pobytu v Adeli Centre v celkovej sume 5 919,60 eur…
K dnešnému dňu je na účte 40 eur.

Bankový účet bol vytvorený v PRIMÁ BANKE Slovensko

IBAN: SK90 5600 0000 0055 6942 7001

Do poznámky pre prijmateľa je potrebné uviesť ….Ján Gnip

Výpadok stránok

Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok spojenia, ktorý môže nastať z dôvodu obmedzenej kapacity naraz pripojených užívateľov. Stránky fungujú hlavne za pomoci sponzorov a momentálne nieje v našich silách navýšiť kapacity potrebné pre bezproblémové fungovanie. Pracujeme však na vylepšení. Ďakujeme za pochopenie.