Novinky

List pre deti, ktoré pristupujú v týchto týždňoch k prvému sv. prijímaniu od nášho otca biskupa Mons. Stanislav Stolárik

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik napísal list deťom a mladým, ktorí v tomto roku pristupujú k prvému sv. prijímaniu a prijímajú sviatosť birmovania.

Prosíme, aby ste sa postarali, aby sa tento list dostal všetkým deťom, ktorým je určený, spôsobom, ktorý vidíte ako najvhodnejší.

List deťom a mladým (PDF).

Ďakujeme a žehnáme,

Kancelária BÚ

Cesta k svätosti – duchovné cvičenia

Christos voskrese!

na tomto linku budeme mať duchovné cvičenia od pondelka do piatka, od 06:30 do 08:45 ráno.

https://us04web.zoom.us/j/73699761696?pwd=ZVl1a25Lblp0YVB6SmpucmpWZG81dz09

Prosím, aby sme sa pripojili 5 min pred začatím programu, aby sme sa uistili, či všetko funguje a či sa počujeme.

stále povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca za o. Reji, organizátorov aj za nás samých.

Nech nám Pán pripraví srdcia

Modlime sa s Pannou Máriou

Modlime sa s Pannou Máriou za zastavenie pandémie koronavírusu – každý večer v máji o 19:30 hodine.

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik sa bude modliť na balkóne biskupského úradu pred mariánskym stĺpom v Rožňave, a všetci s ním duchovne zjednotení vo svojich príbytkoch.

Znakom jednoty spoločnej modlitby môže byť obraz Rožňavskej Panny Márie v okne modliacich sa.

Mariánska pobožnosť a obraz Rožňavskej Panny Márie

Drahí bratia kňazi,

tento rok, keď už dlhší čas prežívame izoláciu kvôli pandémii koronavírusu, budeme prežívať aj mesiac máj netradične. Hoci, už máme nádej, že uvoľňovaním opatrení sa postupne otvoria kostoly pre bohoslužby, pre spoločné slávenie Eucharistie, predsa ešte na začiatku mája sa nebudeme môcť stretávať na májových pobožnostiach spoločne a v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne.
Práve k takémuto zjednoteniu vás všetkých pozývam v tejto zvláštnej dobe náročnej skúšky, ktorú prežívame. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu.
Prosíme o orodovanie a ochranu aj sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých.
Takto môžeme vyprosiť aj otvorenie našich kostolov a to, aby sa do nich vrátili všetci, ktorí aj predtým navštevovali bohoslužby, ale nielen oni, ale aby ich začali navštevovať aj iní, ďalší – aby tam boli privedení aj našimi modlitbami. A aby tak, ako sme už dlhý čas prosili, a neprestali sme prosiť, aby 13. mája, na sviatok Fatimskej Panny Márie, sme už mohli spoločne ďakovať v našich chrámoch alebo pri mariánskych stĺpoch, za našu záchranu.
Posielame vám zverejnený text mariánskej pobožnosti v slovenskom jazyku a čoskoro bude aj v maďarskom. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Všetkých vás pozývam k duchovnej jednote v spoločnej modlitbe každý večer o 19,30. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý svedčí o vďake Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie v okne rezidencie, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi.
Obraz Rožňavskej Panny Márie, ktorý sa tiež nachádza v prílohe si dajme aj do okien v dôvere, že ako krv baránka zachránila Izraelitov, tak teraz môžeme pocítiť výraznú pomoc Panny Márie. Môžete použiť aj iný mariánsky obraz, sošku; doma si urobme mariánsky oltárik, ozdobme kvetmi…
V prílohe tiež nájdete informačný leták k tejto modlitbovej iniciatíve „Modlíme sa s Pannou Máriou“, ktorý prosíme vyveste na výveskách pri kostoloch, na vašich farských webstránkach a rozpošlite vašim farníkom prostredníctvom emailu a sociálnych sietí.
Zvlášť povzbudzujem vás bratov kňazov, aby ste veriacich vo svojich farnostiach dostupným spôsobom informovali o tejto spoločnej modlitbe a sprístupnili im texty mariánskej pobožnosti. Verím, že im v tom radi pomôžete aj preposlaním tohto emailu spolu so všetkými prílohami. Pozývam nielen k modlitbe, ale i k spolupráci aj mladú generáciu, aby tiež pomohli sprostredkovať túto informáciu a text pobožnosti opäť možným spôsobom tým, ktorí sa k nej nedostanú.
V Rožňave budem zjednotený so všetkými modliacimi sa, ale myslieť budem na všetkých, zvlášť na tých, ktorým sa ešte nepodarilo zo svojho hrobu hriechu odvaliť stále ťažký kameň, aby mohla vojsť do ich duší milosť vykúpenia.

Prajem Vám milostiplné a radostné prežívanie veľkonočného obdobia s Rožňavskou Pannou Máriou i so sv. Jozefom a zo srdca vám všetkým žehnám.

X Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský diecézny biskup

Modlime sa s Pannou Mariou