Novinky

List pre deti, ktoré pristupujú v týchto týždňoch k prvému sv. prijímaniu od nášho otca biskupa Mons. Stanislav Stolárik

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik napísal list deťom a mladým, ktorí v tomto roku pristupujú k prvému sv. prijímaniu a prijímajú sviatosť birmovania.

Prosíme, aby ste sa postarali, aby sa tento list dostal všetkým deťom, ktorým je určený, spôsobom, ktorý vidíte ako najvhodnejší.

List deťom a mladým (PDF).

Ďakujeme a žehnáme,

Kancelária BÚ

Cesta k svätosti – duchovné cvičenia

Christos voskrese!

na tomto linku budeme mať duchovné cvičenia od pondelka do piatka, od 06:30 do 08:45 ráno.

https://us04web.zoom.us/j/73699761696?pwd=ZVl1a25Lblp0YVB6SmpucmpWZG81dz09

Prosím, aby sme sa pripojili 5 min pred začatím programu, aby sme sa uistili, či všetko funguje a či sa počujeme.

stále povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca za o. Reji, organizátorov aj za nás samých.

Nech nám Pán pripraví srdcia

Modlime sa s Pannou Máriou

Modlime sa s Pannou Máriou za zastavenie pandémie koronavírusu – každý večer v máji o 19:30 hodine.

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik sa bude modliť na balkóne biskupského úradu pred mariánskym stĺpom v Rožňave, a všetci s ním duchovne zjednotení vo svojich príbytkoch.

Znakom jednoty spoločnej modlitby môže byť obraz Rožňavskej Panny Márie v okne modliacich sa.

Mariánska pobožnosť a obraz Rožňavskej Panny Márie

Drahí bratia kňazi,

tento rok, keď už dlhší čas prežívame izoláciu kvôli pandémii koronavírusu, budeme prežívať aj mesiac máj netradične. Hoci, už máme nádej, že uvoľňovaním opatrení sa postupne otvoria kostoly pre bohoslužby, pre spoločné slávenie Eucharistie, predsa ešte na začiatku mája sa nebudeme môcť stretávať na májových pobožnostiach spoločne a v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne.
Práve k takémuto zjednoteniu vás všetkých pozývam v tejto zvláštnej dobe náročnej skúšky, ktorú prežívame. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu.
Prosíme o orodovanie a ochranu aj sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých.
Takto môžeme vyprosiť aj otvorenie našich kostolov a to, aby sa do nich vrátili všetci, ktorí aj predtým navštevovali bohoslužby, ale nielen oni, ale aby ich začali navštevovať aj iní, ďalší – aby tam boli privedení aj našimi modlitbami. A aby tak, ako sme už dlhý čas prosili, a neprestali sme prosiť, aby 13. mája, na sviatok Fatimskej Panny Márie, sme už mohli spoločne ďakovať v našich chrámoch alebo pri mariánskych stĺpoch, za našu záchranu.
Posielame vám zverejnený text mariánskej pobožnosti v slovenskom jazyku a čoskoro bude aj v maďarskom. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Všetkých vás pozývam k duchovnej jednote v spoločnej modlitbe každý večer o 19,30. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý svedčí o vďake Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie v okne rezidencie, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi.
Obraz Rožňavskej Panny Márie, ktorý sa tiež nachádza v prílohe si dajme aj do okien v dôvere, že ako krv baránka zachránila Izraelitov, tak teraz môžeme pocítiť výraznú pomoc Panny Márie. Môžete použiť aj iný mariánsky obraz, sošku; doma si urobme mariánsky oltárik, ozdobme kvetmi…
V prílohe tiež nájdete informačný leták k tejto modlitbovej iniciatíve “Modlíme sa s Pannou Máriou”, ktorý prosíme vyveste na výveskách pri kostoloch, na vašich farských webstránkach a rozpošlite vašim farníkom prostredníctvom emailu a sociálnych sietí.
Zvlášť povzbudzujem vás bratov kňazov, aby ste veriacich vo svojich farnostiach dostupným spôsobom informovali o tejto spoločnej modlitbe a sprístupnili im texty mariánskej pobožnosti. Verím, že im v tom radi pomôžete aj preposlaním tohto emailu spolu so všetkými prílohami. Pozývam nielen k modlitbe, ale i k spolupráci aj mladú generáciu, aby tiež pomohli sprostredkovať túto informáciu a text pobožnosti opäť možným spôsobom tým, ktorí sa k nej nedostanú.
V Rožňave budem zjednotený so všetkými modliacimi sa, ale myslieť budem na všetkých, zvlášť na tých, ktorým sa ešte nepodarilo zo svojho hrobu hriechu odvaliť stále ťažký kameň, aby mohla vojsť do ich duší milosť vykúpenia.

Prajem Vám milostiplné a radostné prežívanie veľkonočného obdobia s Rožňavskou Pannou Máriou i so sv. Jozefom a zo srdca vám všetkým žehnám.

X Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský diecézny biskup

Modlime sa s Pannou Mariou

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM

1. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami. Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu. Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených. Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu. Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

2. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.

3. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývam všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine. V tejto súvislosti vrelo odporúčam Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a modlitbu za diecézu a diecézneho biskupa (na konci textu inštrukcií).

4. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
Svätý Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou
i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnám vám Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA ROŽŇAVSKEJ PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská, s obnovenou vďačnosťou

za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých

generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela

Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu,

sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil.

Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zasväcujúci úkon, ktorý dnes

konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam a že ti nie je cudzie nič

z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinúť tvojmu

blaživému pohľadu a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

Opatruj náš život vo svojom náručí: žehnaj a posilňuj každú túžbu po

dobre, oživuj a sýť vieru, dodávaj silu a svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj

lásku, veď nás všetkých po ceste svätosti. Nauč nás svojej prednostnej

láske voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, voči

hriešnikom a v srdci zblúdeným, zhromaždi všetkých pod svoju ochranu

a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi.

Amen. Podľa modlitby pápeža Františka, Vatikán, Námestie sv. Petra,

 

13. októbra 2013 Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup Rožňava, 17. júla 2017 (prot. č. 643)